هیئت مدیره

آشنایی با اعضای هیات مدیره

اعضای هیئت مدیرهنمایندگان اشخاص حقوقیسمت اعضای هیئت مدیره
شرکت گروه مالی ملتمحمد مشاریمدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره
شرکت تامین سرمایه بانک ملتمحمد صالحی تبارعضو و رئیس هیئت مدیره
شرکت چاپ بانک ملتعلی حسن زادهقائم مقام و عضو هیئت مدیره
شرکت بهسازان ملتمهدی پورستارعضو هیئت مدیره
شرکت گروه مالی ملتعلیرضا جلالی فراهانیعضو هیئت مدیره
اسکرول به بالا