سوالات متداول: بورس اوراق بهادار

حداقل 10% سهام شناور وجود داشته باشد. حداقل سرمایه ثبت شده شرکت 200 میلیارد ریال باشد. حداقل دو سال سابقه فعالیت قبل از پذیرش داشته باشد. زیان انباشته در ترازنامه وجود نداشته باشد. سیستم حسابداری به لحاظ مالی و بهای تمام شده مطلوب باشد. در یک دوره مالی منتهی به پذیرش سودآور بوده باشد. چشم‌اندازی روشن از لحاظ سودآوری ارائه دهد. نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها حداقل 15% باشد. صورتهای مالی توسط حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تایید شود. سابقه محکومیت قطعی کیفری برای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل وجود نداشته باشد. دعاوی حقوقی دارای اثر با اهمیت در صورتهای مالی وجود نداشته باشد.
حداقل 15% سهام شناور وجود داشته باشد. حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت 500 میلیارد ریال باشد. حداقل 3 سال سابقه فعالیت پیش از پذیرش داشته باشد. زیان انباشته در ترازنامه وجود نداشته باشد. سیستم حسابداری به لحاظ مالی و بهای تمام شده مطلوب باشد. در دو دوره مالی متوالی منتهی به زمان پذیرش سودآور بوده باشد. چشم اندازی روشن از لحاظ سودآوری در آینده، ارائه دهد. نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها حداقل 20% باشد. صورتهای مالی توسط حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تأیید شود. سابقه محکومیت قطعی کیفری برای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل وجود نداشته باشد. صورتهای مالی دو دوره منتهی به پذیرش، فاقد موارد مردودی یا عدم اظهار نظر توسط حسابرس باشد. دعاوی حقوقی دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی وجود نداشته باشد.
حداقل 20% سهام شناور وجود داشته باشد. حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت 1,000 میلیارد ریال باشد. حداقل 3 سال سابقه فعالیت پیش از پذیرش داشته باشد. زیان انباشته در ترازنامه وجود نداشته باشد. سیستم حسابداری که انتخاب می‌شود، به لحاظ مالی و بهای تمام شده مطلوب باشد. در 3 دوره مالی متوالی منتهی به زمان پذیرش سودآور بوده باشد. از لحاظ سودآوری چشم‌اندازی روشن داشته باشد. نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییها حداقل 30% باشد. صورتهای مالی توسط حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تأیید شود. سابقه محکومیت قطعی کیفری برای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل وجود نداشته باشد. صورتهای مالی دو دوره منتهی به پذیرش، فاقد موارد مردودی یا عدم اظهار نظر توسط حسابرس باشد. دعاوی حقوقی دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی وجود نداشته باشد.
شرکت باید نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشد. محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال یا اعمال حق رأی، توسط صاحبان آن، وجود نداشته باشد. سهام با نام و دارای حق رای وجود داشته باشد. تمام بهای اسمی سهام پرداخت شود.
این شرکت متشکل از سه بخش مجزا می باشد که عبارتند از : بازار اول تابلوی اصلی – بازار اول تابلوی فرعی – بازار دوم برخی شرایط پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار، بین هر سه بازار مشترک است، اما برخی شرایط در هر یک از بازارهای بورس متفاوت می‌باشند.
تا سال 1384 بورس اوراق بهادار تهران در قالب یک سازمان عمومی غیرانتفاعی فعالیت داشت. بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار از سال 1384 به بعد به یک شرکت عمومی انتفاعی تبدیل شد و فعالیتهای آن در قالب عملیات اجرایی درآمد. وظایف شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک رکن مهم در بازار سرمایه، به شرح زیر می‌باشد: تشکیل بورس اوراق بهادار / پذیرش اوراق بهادار / سازماندهی و اداره بورس اوراق بهادار /نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار / وضع و اجرای ضوابط حرفه‌ای و انضباطی برای اعضاء / تعیین وظایف اعضاء و نظارت بر آنها / نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق بهادار / تهیه، جمع‌آوری، پردازش و انتشار اطلاعات
اسکرول به بالا