آموزش کار با سامانه

آموزش کار با سامانه

دستورالعمل اجرايي معاملات برخط مصوب 06 / 06 / 1398 هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار این دستورالعمل بر اساس بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ایران و به منظور ساماندهي زیرساخت الكترونیكي دریافت سفارش از مشتري، ثبت نزد كارگزاري و ارسال آن به صورت برخط (Online) به سامانه هاي معاملاتي و زیرساخت برخط گروهي، در تاریخ 06 / 06 / 1398 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید . ماده 1: ا صطلاحات و واژههایي كه در مادة 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ا سلامي ایران م صوب آذرماه 1384 مجلس شوراي ا سلامي، آئیننامة معاملات در شرررركت بورس اوراق بهادار تهران، دسرررتورالعمل اجرایي نجوه انجالا معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، دسررتورالعمل معاملات كاو و اوراق بهادار مبتني بر كاو در بورس كاوي ایران، دسررتورالعمل يریرش كاو و اوراق بهادار مبتني بر كاو در بورس كاوي ایران و دسررتورالعمل معاملات كاو و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژي ایران تعریف شرردهاند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به كار رفتهاند. واژههاي دیگر داراي معاني زیر ميباشند
اسکرول به بالا