ثبت درآمد خالص تسعیر ارز ۱۵.۸ هزار میلیاردی بانک ملت در گزارش مالی

بانک ملت پیرو اعمال نرخ تسعیر ارز ابلاغی بانک مرکزی با خالص دارایی های ارزی 4.3 میلیارد یورو از ثبت 15.8 هزار میلیارد تومان درآمد خالص تسعیر ارز در گزارش ها خبر داد. آقای چاوشی عطف به یادداشت 28 اسفند ماه اعلام کرد: نرخ تسعیر ارز اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی موضوع بخشنامه 25 اسفند بانک مرکزی در دفاتر بانک اعمال شده و با توجه به میزان خالص دارایی های ارزی به مبلغ 4.3 میلیارد یورو و اعمال نرخ تسعیر ارز ابلاغی بانک مرکزی، منجر به شناسایی مبلغ تقریبی 19.7 هزار میلیارد تومان سود تسعیر ارز شده که پس از کسر مالیات ابرازی بطور خالص 15.8 هزار میلیارد تومان درآمد خالص تسعیر ارز در گزارشات مالی ثبت خواهد شد.

اسکرول به بالا