حداقل سرمایه ۸ میلیاردی برای تاسیس مشاوره سرمایه‌گذاری بورس حذف شد

سرپرست نظارت بر نهادی‌های مالی سازمان بورس  با لغو دستورالعمل تاسیس و فعالیت مشاوران سرمایه‌ گذاری نوع دوم از حذف حداقل سرمایه ۸ میلیارد تومانی برای مشاوره سرمایه‌گذاری نوع اول خبر داد. وی افزود: به لحاظ ذاتی فعالیت شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری نوع یک و دو تفاوتی با یکدیگر نداشتند. به همین سبب به جای این دوگانگی، حداقل سرمایه ۸ میلیارد تومانی شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری نوع اول حذف و دستورالعمل نوع دوم نیز لغو شد. فعالانی که خواهان دریافت مجوز فعالیت مشاوره سرمایه‌ گذاری نوع دوم بودند، می‌توانند درخواست را در قالب تاسیس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نوع اول ارسال کنند.

اسکرول به بالا