رشد اقتصادی بهار با نفت ۳.۸ و بدون نفت ۴.۳ درصد شد

بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران:

محصول ناخالص داخلي(GDP) به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١٤٠١ به رقم ١٨٨٧ هزار ميليارد ريال با نفت و ١٦١٤ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است.این در حالي است كه رقم مذكور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٨١٨ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ١٥٤٨ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ٣,٨ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ٤.٣ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠١ دارد.نتايج مذكور حاكي از آن است كه در فصل بهار ١٤٠١رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد منفی ٠,٨، گروه صنایع و معادن ٤.٢ و گروه خدمات ٣.٩ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٤٠٠، رشد داشته است.

اسکرول به بالا