سود سپرده و وام بانک ها ۲۲.۵ و ۲۳ درصدی شد

افزایش نرخ سود بانکی تایید و نهایی شد و همه بانک های بورسی و دولتی مجاز به سود ۲۲.۵ و ۲۳ درصدی سپرده‌ها و وام شدند.بر اساس این گزارش، نرخ 18 درصدی سود سپرده‌های بانکی طبق مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار با توافق ضمنی بانک مرکزی به 20 درصد رسیده بود اما در تصمیمی شفاف و قطعی، همه بانک های بورسی و دولتی مجاز به سود 22.5 و 23 درصدی سپرده‌ها و وام شدند.

اسکرول به بالا