شرایط شمول نرخ صفر مالیاتی شرکت‌های بورسی و فرابورسی ابلاغ شد
رئیس سازمان مالیاتی، بخشنامه شمول نرخ صفر مالیاتی شرکت‌های بورسی و فرابورسی برای صرف بخشی از سود تقسیمی به افزایش سرمایه را ابلاغ کرد.

 

آقای منظور رئیس سازمان مالیاتی، ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم و بند ف تبصره ۲ قانون بودجه را به ادارات کل مالیاتی ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش در مفاد بند ف تبصره ۲ قانون بودجه، مقرر شده به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال جاری، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می یابد ( موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم) مشمول نرخ صفر مالیاتی باشد. موارد به شرح ذیل در این خصوص قابل توجه است:

آن دسته از شرکت هایی که تا ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۰ در بورس تهران یا فرابورس پذیرفته شده باشند در صورتی که از ابتدای سال جاری تا پایان همان سال، سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع فوق العاده با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

در صورتی که این گونه شرکت‌ها به ترتیب فوق عمل کرده و حائز شرایط لازم برای برخورداری از مفاد بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری باشند، مالیات سود تقسیم نشده مربوطه در صورت پرداخت وجه به مقررات مربوط از جمله با رعایت مفاد بخشنامه ۲۴ اسفند سال ۹۲ قابل استرداد و احتساب بدهی های مالیاتی آنها است.

اسکرول به بالا