ضمانت سهام شرکت‌ها بدون تاییدیه و انتشار گزارش در کدال ممنوع شد

ضمانت سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، مشروط به تأییدیه وزارت اقتصاد و انتشار گزارش در کدال شد.وزارت اقتصاد موظف است صورت مالی این شرکت‌ها را سالانه و میاندوره‌ای در سامانه کدال منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات مکلف به بررسی صورت مالی شرکت ها و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به صورت هر چهار ماه یکبار به کمیسیون‌ برنامه و بودجه هستند.همچنین کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و یا سازمان‌های توسعه‌ای که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از ۵۰ درصد سهام آن را در اختیار دارد و شرکتهای تحت نظارت دولت در سال ۱۴۰۲، مشمول نظارت دیوان محاسبات خواهند بود.

اسکرول به بالا