ضوابط اعمال یا عدم حجم مبنا در نمادهای بازار پایه و دو بازار اول و دوم ابلاغ شد

فرابورس با توجه به مصوبه جلسه ۹ آذر هیات مدیره، ضوابط مربوط به اعمال یا عدم اعمال حجم مبنا در نمادهای معاملاتی مندرج در بازار پایه دارای بازارگردان را به شرح ذیل ابلاغ کرد.

۱. در خصوص نمادهای دارای بازارگردان در صورتی که میانگین نسبت حجم معاملات روزانه و حجم مبنا ( ۹ دهک اول) بیشتر یا مساوی ۲ باشد، حجم مبنا در قیمت پایانی نماد لحاظ نخواهد شد‌.

۲. در خصوص نمادهایی که میانگین نسبت حجم معاملات روزانه به حجم مبنا ( ۹ دهک اول) کمتر از دو باشد در صورتی که متغیر حداقل معاملات روزانه جمیع بازارگردان نماد مذکور بیشتر یا مساوی دو برابر حجم مبنا قابل محاسبه بر اساس فرمول مصوب باشد، حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نماد لحاظ نخواهد شد.

۳. در صورت خاتمه فعالیت بازارگردانی درخواست بازارگردان، حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نماد اعمال خواهد شد.

اسکرول به بالا