مالیات بر درآمد ارزش بازار و خالص ارزش فروش شرکتهای بورسی باطل شد

سازمان مالیاتی، بخشنامه مربوط به شمول مالیات بر درآمد ارزش بازار یا خالص ارزش فروش سهام شرکت های بورسی یا بازارهای مجاز مشابه را ابطال کرد.

اسکرول به بالا