نقدینگی با افزایش به ۵۵۹۴ هزار میلیارد رسید

طبق گزیده آمار اقتصادی شهریور منتشره توسط بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریور 5.594 هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به پایان سال قبل و دوره مشابه 15.8 و 17 درصد افزایش یافت. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ ماهه نقدینگی منتهی به شهریور 37.5 درصد بود. سهم پول از نقدینگی شهریور، 1.274 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به شهریور و اسفند سال گذشته 56.1 و 29.2 درصد بیشتر است. 9.18 هزار میلیارد تومان از آمار مربوط به سهم پول از نقدینگی شهریور مربوط به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است که نسبت به شهریور و اسفند سال گذشته به 26.3 و 6.2 درصد افزایش یافته است.شبه پول نیز به 4.320 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به شهریور و اسفند سال گذشته 32.9 و 12.3 درصد رشد داشت.

اسکرول به بالا