نقدینگی به ۵.۶ هزار هزار میلیارد تومان رسید

گزارش بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد، حجم نقدینگی در مهر ماه به 5.6 هزار هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مهر و اسفند سال گذشته 34.3 و 17.5 درصد رشد کرده است. رشد این متغیر در 7 و 12 ماه منتهی به مهر سال 1400 بالغ بر 21.6 و 42.8 درصد بود.1.2 هزار هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی مهر مربوط به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده های دیداری است که نسبت به مهر و اسفند سال گذشته 56.3 و 29.7 درصد افزایش یافت. شبه پول نیز با رشد 29 و 14.3 درصدی نسبت به مهر و اسفند گذشته به 4.3 هزار هزار میلیارد تومان رسید.

اسکرول به بالا