هزار میلیارد تومان منابع دیگر از صندوق توسعه ملی به بورس تزریق شد
صندوق توسعه ملی از واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد که مجموع پرداخت ها را تاکنون به ۵ هزار میلیارد تومان رساند.

 

آقای کنگرلو مدیر روابط عمومی و حوزه ریاست صندوق توسعه ملی به ایسنا گفت: صندوق توسعه ملی در راستای اجرای قرارداد منعقده با صندوق تثبیت بازار سرمایه مبنی بر واریز ماهانه ۶۵۰ میلیارد تومان در مرحله جدید ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر واریز کرد. در مجموع تاکنون ۵۰۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار واریز شده و این روند تا تکمیل تعهدات ادامه خواهد داشت.

وی افزود: از حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان، باید ۵ هزار میلیارد تومان از محل طلب صندوق توسعه ملی از سازمان مالیاتی پرداخت شود که تاکنون ۲ هزار میلیارد تومان از پرداخت‌های صورت گرفته به صندوق تثبیت بازار از محل این طلب بود و هر زمان سازمان مالیاتی ۳ هزار میلیارد دیگر را به صندوق برگرداند، به حساب صندوق تثبیت بازار واریز خواهد شد.

بر اساس این گزارش، اردیبهشت سال جاری واریز اقساط از صندوق توسعه ملی از سر گرفته شد و دو قسط ۶۵۰ میلیارد تومانی با مجموع ۱.۳ هزار میلیارد تومان بصورت یکجا به صندوق تثبیت بازار پرداخت شد و مجموع واریزی ها به ۴ هزار میلیارد تومان رسید. اکنون پرداخت صندوق به ۵ هزار میلیارد تومان رسیده و تا تکمیل مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومانی، باید ۷ هزار میلیارد تومان دیگر از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار واریز شود.

اسکرول به بالا