کاهش حجم نقدینگی در فرودین ماه 1401

بر اساس اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در فروردین ماه به ۴۸۲۳هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از کاهش ۰.۲درصدی نسبت به اسفند سال گذشته است؛ این در حالی است که نرخ رشد ماهانه این متغیر در اسفند نسبت به بهمن برابر ۴.۵۱درصد بوده است. همچنین رشد پایه پولی در ۶ ماهه دوم سال گذشته علیرغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه کنترل شد و به 31.4 درصد در اسفند ماه 1400 رسید.

اسکرول به بالا