مسیرصعودی نرخ سود بین بانکی

آمارهای بانک مرکزی در هفته های اخیر نشان می دهد نرخ سود بین بانکی در هفته های متوالی سال جاری مسیری صعودی را آغاز کرده و اکنون به 21.14 درصد رسیده است.

طبق بررسی های آماری از ماه های پایانی سال 99 تاکنون که نرخ آن را بانک مرکزی منتشره کرده این میزان از نرخ بهره بین بانکی بی سابقه بوده است.این درحالی است که پیش از این در بازار باز نیز بانک مرکزی با ثابت نگه داشتن میزان بسط پول در سه هفته متوالی نرخ سود را افزایش داده و به 20.9 درصد رسانده بود.

اسکرول به بالا