بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را از صفر به نیم درصد افزایش داد

بانک مرکزی اروپا در تصمیمی کە “چرخشی تاریخی” خواندە شدە است، برای اولین بار از سال ٢٠١١ نرخ بهرە مبنا را در منطقه یورو، نیم درصد افزایش داد. هدف از این تصمیم مقابله با تورم بی سابقه و حفظ ثبات قیمت‌ها عنوان شدە است.به گفتە رئیس بانک مرکزی اروپا، نرخ سود مبنا ۵ / ۰ درصد افزایش خواهد یافت، اما در برابر نرخ سود سپرده به صفر می‌رسد.

اسکرول به بالا